หน้าแรก

ตราสัญลักษณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  หมายถึง  ดอกจัน” ซึ่งเป็นชื่อมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สีประจำโรงเรียน

   สีเทา-เหลือง

สีเทา    หมายถึง ปัญญา

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาณาเขตโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ทิศเหนือติดไปรษณีย์ทิศใต้ติดโรงแรมจันทรเกษมปาร์คทิศตะวันออกติดคณะวิทยาศาสตร์ และทิศตะวันตกติด ถนนรัชดาภิเษก ภาพเศรษฐกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ดี ชุมชนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน มีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี

อาคารสถานที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ มีอาคารเรียน จำนวน ๒ อาคาร คือ อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง และ อาคารสาธิต ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ถนนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ ดังนี้

อาคาร ๕ ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

·       ชั้นที่ ๑ ห้องอาหารและเตรียมอาหาร และห้องน้ำสำหรับนักเรียน

·       ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และห้องน้ำสำหรับนักเรียน

·       ชั้นที่ ๓ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องจริยธรรม ห้องกิจกรรม 

          ห้องพักครู และห้องน้ำครู

·       ชั้นที่ ๔ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -

·       ชั้นที่ ๕ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศิลปะ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องพักครู

          และห้องน้ำครู

อาคารสาธิต ขนาด ๑ ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๑  ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๒ ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๓  ศูนย์เครื่องเล่น

  ห้องครัว  ห้องน้ำ/ห้องส้วม  ห้องสมุด/ศูนย์สื่อ ห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องพยาบาล ห้องวัสดุ   และห้องผู้บริหาร