หลักสูตรปฐมวัย

ระดับอนุบาล

แนวคิด

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับอนุบาล มุ่งอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมรอบด้าน เรียนรู้อย่างอิสระตามศักยภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นไทย ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความร่วมมือของบ้าน โรงเรียน ชุมชน และสังค

การจัดเวลาเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับอนุบาล จัดเวลาเรียนประจำปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

1.ภาคเรียนที่  เปิดเรียนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมกันยายนและปิดภาคเรียนประมาณ 4 สัปดาห์

2. ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมีนาคม และปิดภาคเรียนปลายปีประมาณ 8 สัปดาห์


หลักการจัดการเรียนการสอน

หลักการจัดการเรียนการสอน มีหลักสำคัญ ดังนี้

1. หลักการพัฒนาโดยองค์รวม ให้เด็กได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

2. มุ่งเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะที่สำคัญผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นำนวัตกรรมการสอนแบบโครงการ

3.หลักการพัฒนาความสุขในชีวิตให้เด็กได้มีความสุขในการเรียนรู้การดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่น

4. หลักการแห่งความพอเพียงให้เด็กได้ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงตามสภาพบริบท ของชุมชนสังคมและวัฒนธรรม

5. หลักการส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการคิดด้วยกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสมอง

6. หลักการปลูกฝังจิตใต้สำนึกความเป็นไทย ให้เด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรักชาติศาสนา และ พระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

7. หลักความร่วมมือ ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นและมีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือของ ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง